CÔNG CHỨNG


Quy Định Chung Thủ Tục Công Chứng

Quy Định Chung Thủ Tục Công Chứng

Để thực hiện công chứng tại Văn phòng công chứng Hội An, Người yêu cầu công chứng phải thực hiện các thủ tục sau.....

Thời Hạn Công Chứng

Thời Hạn Công Chứng

Đối với hồ sơ công chứng đơn giản thì giải quyết ngay trong ngày.Đối với những hồ sơ phức tạp thì tùy theo nhưng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận.. .....

Trình Tự Công Chứng

Trình Tự Công Chứng

Công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng, giao dịch, nếu hợp đồng giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì Công chứng viên đề nghị các bên giao kết hợp đồng, giao dịch t.....

Hồ Sơ Công Chứng

Hồ Sơ Công Chứng

Những giấy tờ hướng dẫn trên đây chỉ mang tính quy định chung. Căn cứ vào từng bộ hồ sơ yêu cầu công chứng cụ thể, Công chứng viên có thể đề nghị người.......

    Trang: 1