» Thông tin » Thời Hạn Công Chứng

Danh Sách Sinh Viên 

 

        - Đối với hồ sơ công chứng đơn giản thì giải quyết ngay trong ngày.

      - Đối với những hồ sơ phức tạp thì tùy theo nhưng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

            - Đối với những hồ sơ đặc biệt phức tạp cần phải xác minh hồ sơ thì không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Lưu ý: Đối với những trường hợp cần xác minh thì thời gian xác minh thông tin và niêm yết công khai theo quy định của pháp luật không tính vào thời gian công chứng.

 

 Thủ tục này có hiệu lực kể từ ngày 05-01-2009.

                                                                               TRƯỞNG VĂN PHÒNG

                                                                                                                                                                                                                                        (Đã ký)