» Thông tin » Trình Tự Công Chứng

Danh Sách Sinh Viên 

 I. CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SOẠN THẢO SẴN.

Bước 1: Công chứng viên trực tiếp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của người có yêu cầu công chứng theo thứ tự. Việc kiểm tra bao gồm cả kiểm tra hồ sơ có thuộc các trường hợp được phép giao dịch theo quy định của pháp luật hay không (Thông tin, số liệu được lưu trữ tại Văn phòng Công chứng)

a/ Trường hợp hồ sơ không đủ cơ sở pháp luật để giải quyết: Công chứng viên giải thích rõ lý do và từ chối tiếp nhận hồ sơ.

b/ Trường hợp hồ sơ thiếu: Công chứng viên ghi Phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung.

c/ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ. Nếu không thể công chứng ngay, thì chuyển bộ phận văn phòng thụ lý, ghi vào sổ công chứng và cấp phiếu hẹn.

 

 

Bước 2. Công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng, giao dịch, nếu hợp đồng giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì Công chứng viên đề nghị các bên giao kết hợp đồng, giao dịch tự đọc lại dự thảo hoặc Công chứng viên đọc dự thảo hợp đồng, giao dịch cho các bên nghe. Trường hợp các bên tham gia giao kết hợp đồng, giao dịch đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì Công chứng viên hướng dẫn các bên ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch. Việc ký của đại diện các tổ chức tín dụng đã đăng ký mẫu chữ ký tại Văn phòng công chứng Hội An được thực hiện theo quy trình riêng.

 

 

Bước 3. Công chứng viên ghi lời chứng và ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.

 

 

Bước 4. Bộ phận văn phòng tiếp nhận hồ sơ đã ký công chứng để đóng dấu vào hợp đồng, giao dịch và làm thủ tục thu phí công chứng.

 

 

Bước 5. Sau khi hoàn thành việc đóng dấu và thu phí công chứng, bộ phận văn phòng chuyển hợp đồng,  giao dịch cho Công chứng viên để cấp hợp đồng, giao dịch đã công chứng cho các bên tham gia giao kết hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời Công chứng viên cũng giao cho bộ phận lưu trữ một bản chính hợp đồng, giao dịch kèm theo hồ sơ yêu cầu công chứng.

 

Bước 6.  Bộ phận lưu trữ nhập dữ liệu lưu trên máy tính và lưu hồ sơ công chứng theo quy định.

 

II. CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH DO CÔNG CHỨNG VIÊN SOẠN THẢO THEO ĐỀ NGHỊ CỦA NGƯỜI YÊU CẦU CÔNG CHỨNG.

Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra, đối chiếu với bản chính các giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng, ghi nhận nội dung và ý định giao kết hợp đồng, giao dịch của người yêu cầu công chứng.

Nếu nội dung, ý định giao kết hợp đồng, giao dịch là xác thực, không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì Công chứng viên lập hợp đồng, giao dịch.

            Nếu các bên giao kết đồng ý nội dung hợp đồng, giao dịch đã được lập trên thì tiến hành ký.

            Các bước khác theo trình tự chung.